Technisch beheer

 

Technisch beheer

Het is voor alle eigenaren binnen de VvE van belang dat het gebouw in goede staat is en vanzelfsprekend blijft.
De staat van het onderhoud bepaalt voor een groot gedeelte de uitstraling van het complex en daarmee de waarde van uw appartement.

 

Welke activiteiten vallen onder technisch beheer?

Planmatig onderhoud

Onderhoud aan het gebouw begint met het opstellen van een MeerJarenOnderhoudsplan (MJOP)
Een MJOP geeft de VvE goed inzicht in het (noodzakelijk) onderhoud op de lange termijn.
Op basis van een MJOP kan een begroting worden opgesteld en daarmee kan een goede inschatting worden gemaakt van het bedrag wat gespaard moet worden in het reservefonds.
Elke VvE heeft de wettelijk verplichting om een reservefonds te hebben.

 • Op aanvraag en voor rekening van de VvE zo nodig periodiek aanpassen van het opgestelde MJOP op basis van een bouwtechnische inspectie
 • Opstellen van een onderhoudsjaarplan met de werkzaamheden in een bepaald uitvoeringsjaar van het MJOP
 • Doen van een visuele inspectie voorafgaande aan het jaar van geplande onderhoudswerkzaamheden (instandhoudingsonderhoud) en een boordeling van technische noodzakelijkheid
 • Opstellen van een advies c.q. toelichting over bevindingen visuele inspectie ten behoeve van geplande onderhoudswerkzaamheden voor het aankomende jaar
 • Verwerken van uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden binnen het bestaande meerjaren- onderhoudsplan (MJOP)

Dagelijks onderhoud

 • Reparatieverzoeken behandelen met betrekking tot het dagelijks onderhoud van het complex
 • Behandelen van schademeldingen door eigenaren
 • Inschakelen van een (door de VvE gekozen) bedrijf voor uitvoering van de reparatie of het schadeherstel van bouwkundige klachten vallende onder het dagelijks onderhoud van gemeenschappelijke onderdelen
 • Informeren van bewoners en eigenaren binnen de VvE betreffende bovenstaande werkzaamheden
 • Controleren van uitgevoerde werkzaamheden op basis van steekproeven
 • Controleren van de facturen met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden
 • Controleren en betaalbaar stellen van de facturen m.b.t. de contractwerkzaamheden

Contractbeheer

 • Adviseren van de VvE over onderhouds- en dienstencontracten
 • Adviseren over en het selecteren van leveranciers en aanvragen van offertes
 • Beoordelen van offertes en opstellen van een gunningsadvies voor het bestuur
 • Beoordelen van contracten in relatie tot gewijzigde voorwaarden of tarieven
 • Namens de VvE afsluiten van contracten met leveranciers
 • Toezien op de uitvoering van contracten, zo nodig door middel van steekproefsgewijze controles
 • Evalueren van contracten in relatie tot additionele kosten en/of storingen