vragen over

Algemene ledenvergadering

U kunt een andere persoon machtigen om in uw plaats op de vergadering aanwezig te zijn. Deze persoon dient wel in het bezit te zijn van een door u getekende volmacht. Uit deze volmacht blijkt dat deze persoon is gemachtigd om namens u een stem uit te brengen. Wij sturen met de uitnodiging voor elke vergadering altijd een volmachtformulier mee.

2serveU maakt van elke ledenvergadering de notulen. Hierin zijn alle besproken agendapunten te lezen, tevens is er een actie- en besluitenlijst toegevoegd. Deze notulen worden aan alle eigenaren toegezonden en ze worden ook online gezet, zodat alle eigenaren op de hoogte zijn van hetgeen er is besproken.

Dit verschilt per VvE. Dit is terug te vinden in de akte van splitsing en in het modelreglement. ( afhankelijk welke van toepassing is op uw VvE )

Er kunnen dan geen rechtsgeldige besluiten worden genomen. 2serveU zal dan een tweede vergadering uitschrijven. Deze zal niet eerder dan 2 weken en niet later dan 6 weken plaatsvinden na de eerste vergadering. Op de tweede vergadering mag gestemd worden over de onderwerpen uit de eerste vergadering, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigden.

De taken van een bestuur zijn o.a.

  •           Uitvoeren van genomen besluiten
  •           Afsluiten van verzekeringen
  •           Beoordelen van offertes
  •           Opstellen van een begroting
  •           Uitschrijven van een vergadering

Deze taken kunnen door een bestuur aan een externe beheerder worden gedelegeerd

De kascommissie controleert jaarlijks de cijfers, elke VvE dient een kascommissie te hebben. Er wordt door de commissie meestal een kort verslag geschreven van haar bevindingen, die in de vergadering worden gepresenteerd.

één keer per jaar wordt er een algemene ledenvergadering uitgeschreven. Er kan een verzoek worden gedaan om een extra vergadering uit te schrijven.